X
تبلیغات
وب سایت تحلیلی،آموزشی سیستان ورزش
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 | 9:39 | نویسنده : حسینعلی کشته گر
بسم الله الرحمن الرحیم

هدف اصلی در هر حمله انجام بهترین نوع شوت است.

 

هفته هشتم : شوت (2)

هدف: آشنائی مقدماتی با مهارت شوت سه گام

مقدمه:

بطور خلاصه، برای انجام شوت سه گام، دانش آموز پس از دریافت توپ (که اصطلاحاً به آن 

جمع کردن گفته میشود)، روی یک پا فرود آمده،

 سپس با پای دیگر گامی برداشته و روی آن پا می پرد و شوت می زند. پرش رویِ پایِ مخالفِ

دستی که با آن شوت انجام می شود صورت می گیرد.

 بنابراین برای شوت زدن در سمت راست سبد که باید با دست راست باشد، پرش از روی پای 

چپ(پایِ داخل) انجام می شود. برای ادامۀ حرکت، دانش آموز باید زانوی راستِ خود( زانوی دست شوت) را بسمت بالا بیاورد.

1 -  نحوۀ آموزش شوت سه گام

·    دانش آموزان در نزدیکی سبد (حوالی خط کناریِ محوطۀ 3 ثانیه) صف کشیده و معلم با

بالا  بردن یک دست به بالای سر درزیر تختۀ بسکتبال می ایستد.

·    دانش آموزان به نوبت از حالت ایستاده روی هر دو پا با برداشتن یک گام به بالا پریده و

سعی می کنند با دست خود به دستِ معلم بزنند.

·    در سمتِ چپِ زمین، گام با پای راست برداشته شده و پرش نیز روی پای راست انجام شود.

از دست چپ برای زدنِ دست معلم استفاده شود.

·    در سمتِ راستِ زمین، گام با پای چپ برداشته شده و پرش نیز روی پای چپ انجام شود. از دست راست برای زدنِ دست معلم استفاده شود.

·        پس از چند بار تکرار از دانش آموزان بخواهید که بجای زدنِ دستِ معلم با در اختیار

داشتنِ توپ، آنرا بسمت سبد شوت کنند. شوت با دستِ راست در سمت راست سبد و شوت با دست چپ در سمت چپِ سبد.

·    در مرحلۀ بعد، دانش آموزان قدری عقب تر  (حدود یک گام بیرون تر از محوطۀ 3 ثانیه)

و رو به حلقه با پاهای جفت شده بهم صف می کشند. مجدداً معلم بهمان صورت در محل قبلی و نزدیک سبد می ایستد.

·        دانش آموزان با برداشتنِ دو گام بسمت سبد مجدداً سعی می کنند که با دستِ خود به دستِ معلم بزنند

·        در سمتِ چپِ زمین گام اول با پای چپ برداشته شده و از دست چپ نیز برای زدنِ دستِ معلم استفاده شود.

·        در سمتِ راستِ زمین گام اول با پای راست برداشته شده و از دست راست نیز برای

زدنِ دستِ معلم استفاده شود

·        پس از چند بار تکرار دانش آموزان بجایِ زدنِ دست معلم، توپ را بسمت سبد شوت کنند.

·    در مرحلۀ بعد، دانش آموزان در همان محل قبلی و رو به سبد شروع به دریبل زدن در

حالت سکون کرده و با دستور معلم دوگام  به سمت سبد برمی دارند.

·    اگر دانش آموز در سمتِ چپ قرار دارد، گام اول با پای چپ و در صورتیکه در سمتِ راست قرار داشته باشد،

گام اول با پای راست برداشته شود.


·        توپ باید اندکی پیش از گذاشتن گام اول بر زمین در دستها دریافت (جمع) شود، سپس گام دوم و شوت.

·        همیشه شوت با دست راست در سمت راست و شوت با دست چپ در سمت چپ انجام شود

·    در مرحلۀ بعدی، دانش آموزان در حوالیِ خطِ پرتابِ 3 امتیازی صف کشیده و معلم روی خطِ کناریِ محوطۀ 3

ثانیه با در دست داشتن توپ می ایستد.در این حالت دانش آموزان یک به یک بسمتِ معلم دویده و بمحض

رسیدن به او با فرود آمدن روی پایِ بیرون خود (جائی  که دورتر از سبد است) توپ را دریافت می کنند، سپس بعد

از برداشتنِ گامِ دوم توپ را شوت می کنند.

·    در آخرین مرحله، دانش آموزان با دریبل زدن از حوالیِ خطِ پرتابِ 3 امتیازی و دریافت توپ بمحض فرود بر رویِ

پایِ بیرونی و برداشتنِ گام دوم، شوت سه گام را انجام می دهند.

گرم کردن


مدت : 5        : تا 10 دقیقه

گروه بندی دانش آموزان:  دانش آموزان را به 2 گروه بازاء هر سبدِ موجود تقسیم کنید

وسایل و امکانات مورد نیاز    : توپ بسکتبال سایز 5: حداقل 2 عدد برای هر گروه2 متر / سبد بسکتبال به

ارتفاع10

 

-        برای گرم کردن، دانش آموزانِ 2 گروه در محلی نزدیک به سبد و بیرون زمین بسکتبال صف می کشند.

-    دانش آموزانِ هر گروه در مسیر تعیین شده به سمت گروه دیگر حرکت کرده و با دریافت توپ از دانش آموز

گروه دیگر، چرخش بسمتِ سبد و شوت کردن با استفاده از تختۀ بسکتبال سعی می کنند توپ را وارد سبد

کنند.

-        پس از شوت:

o    دانش آموز پاس دهنده حرکتِ دانش آموزِ شوت زننده را از سمتِ دیگر تکرار کرده و پاس را از دانش آموزِ گروه

دیگر دریافت می کند.

o       دانش آموز شوت زننده نیز با گرفتنِ توپِ خود از سبد آنرا به دانش آموز بعدی در صفِ دیگر پاس می دهد.

-        معلم می تواند با تعیین مسیرهای مختلف این تمرین را تکرار کند.

-    در صورتیکه تعدادِ دانش آموزان نسبت به تعداد سبدهای موجود بسیار زیاد باشد (مثلاً 22 دانش آموز و یک

سبد) بهتر است معلم، دانش آموزان را به 4 گروه تقسیم کرده و چهار ایستگاه برای شوت زدن در نظر بگیرد.

ملاحظات تمریني :همانطور که در محتویاتِ این بخش ملاحظه می شود، آموزشِ مهارت همراه با انجام مراحل

تمرینی است و انجام تمریناتِ مکمل (بجز مورد شیرینکاری) در نظر گرفته نمی شود.در این بخش بطور خلاصه به

نحوۀ سازماندهیِ مراحلِ آموزشی اشاره می شود.

•         با توجه اینکه بعضاً تعدادِ دانش آموزان زیاد است، توصیه می شود از تشکیل گروه هایی با بیش از 5 یا 0

دانش آموز خودداری شود.

•     در صورتیکه محدودیت در تعداد سبد وجود دارد می توان از یکی از دانش آموزانِ هر گروه بجایِ معلم استفاده

کرد درشرایطی که دانش آموز روی یک صندلی یا نیمکت بایستد تا ارتفاع لازم تأمین شود. در اینصورت از ایمنیِ

تمرین وجلوگیری از برخورد دانش آموزِ پرش کننده یا افتادنِ دانش آموز از روی صندلی اطمینان حاصل شود.

•         فراموش نشود که دانش آموزِ کمک کننده نیز باید تمرینات را انجام دهد. پس لازم است دانش آموزان

بنوبت به معلم کمک کنند.

•         همچنین می توان با آویزان کردن توپ یا هر وسیلۀ مناسبِ دیگری بارتفاع کافی از دستگاه بسکتبال، آنرا

جایگزین معلم نمود.

•     علاوه بر این می توان در صورتِ وجودِ محدودیتِ اشاره شده، از زوایای مختلف مثلاً 4 گروه را بطور همزمان

روی یک سبد مورد تمرین و آموزش قرار داد.

تمرین:

·    شیرینکاری: هر گروه از دانش آموزان می توانند با معرفیِ نمایندگانِ خود یک حرکتِ پیشرفته مربوط به مهارت

شوت سه گام، مانند شوت سه گام از زوایای مختلف و غیره را نمایش دهند.

 
 
 

برچسب‌ها: آشنائی مقدماتی با مهارتِ شوتِ سه گام, مهارتهای بسکتبال, آموزش تکنیک صحیح شوت زدن در بسکتبال, سیستان ورزش, آموزش قوانین و مهارتهای بسکتبال

تاريخ : جمعه بیست و دوم فروردین 1393 | 23:56 | نویسنده : حسینعلی کشته گر
بسم الله الرحمن الرحیم

بازی های لیگ سیزدهم به پایان رسید و گروهی خوشحال و گروهی دیگر غمگین از نتایج به دست آمده.

تیم فولاد خوزستان به حق و با شایستگی قهرمان لیگ سیزدهم شد. که این قهرمانی را به مردم خونگرم خوزستان تبریک می گویم.

و اما .....

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر با قهرمانی فولاد به پایان رسید. فولاد خوزستان در حالی با ۵۷ امتیاز قهرمانی را جشن گرفت که رکورد بیشترین امتیاز در لیگ‌های شانزده تیمی در اختیار همین تیم و در لیگ چهارم بود. در آن فصل فولادی‌ها با ۶۴ امتیاز قهرمانی را جشن گرفتند.
با توجه به شانزده تیمی شدن لیگ برتر، با مقایسه‌ای میان چهار دوره‌ رقابتهای لیگ برتر ایران که شانزده تیمی بوده، به بررسی رکوردهای این ۴ سال پرداختیم.

* بیشترین پیروزی: بیشترین پیروزی در این دوره از رقابتهای لیگ برتر در اختیار پرسپولیس و فولاد با ۱۶پیروزی بود که رکورد تعداد پیروزی در لیگهای ۱۶ تیمی ایران در اختیار فولاد با ۱۹ پیروزی در لیگ چهارم بود که این رکورد شکسته نشد.

* کمترین پیروزی: کمترین پیروزی در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر با یک پیروزی در اختیار مس کرمان بود. پیش از این راه آهن تهران در لیگ ششم با دو پیروزی این رکورد را در دست داشت.

* بیشتری تساوی: این رکورد هم در این فصل در اختیار مس کرمان بود. این تیم با ۱۹ تساوی در لیگ امسال به رکوردی دست یافت که پیش از این سابقه نداشت. پیش‌تر بالاترین تعداد تساوی در لیگ‌های ۱۶ تیمی در اختیار راه آهن با ۱۴ تساوی در لیگ ششم بود.

* کمترین تساوی: ملوان بندر انزلی با ۶ تساوی در این فصل از رقابتها کمترین تعداد تساوی را داشت. این رکورد با همین تعداد تساوی یکبار در لیگ پنجم توسط این تیم رقم خورده بود و البته در فصل ششم رقابت‌های لیگ برتر هم استقلال اهواز با همین تعداد تساوی لیگ را به پایان رسانده بود.

* بیشترین شکست: در این فصل شش تیم با ۱۳ شکست، بیشترین تعداد باخت را داشتند که در نوع خود رکوردی عجیب بود. صبای قم، استقلال خوزستان، راه آهن، فجرسپاسی، ذوب آهن و داماش مشترکا این رکورد را در دست گرفتند و این درحالی است که شهید قندی یزد در لیگ پنجم با ۱۹ باخت این رکورد را در دست داشت که این رکورد هم از رکوردهایی بود که شکسته نشد.

* کمترین باخت: عنوان شکست ناپذیرترین تیم لیگ برتر در این فصل در اختیار نفت تهران با چهار شکست است. این رکورد در دست استقلال در لیگ پنجم است. آنها در آن فصل تنها سه شکست در کارنامه خودشان داشتند.

* بیشترین گل زده: برترین خط حمله لیگ برتر را در این فصل با ۴۰ گل در اختیار ملوان بود. این رکورد در همه ادوار لیگ‌های شانزده تیمی ایران بی سابقه بوده و هیچ گاه بالاترین تعداد گل‌زده در لیگ برتر تا این حد کم نبوده است. بیشترین گل زده در ادوار شانزده تیمی لیگ برتر در اختیار پاس تهران در لیگ پنجم بود. آنها با ۵۴ گل زده این رکورد را ایجاد کردند.

* کمترین گل زده: ضعیف‌ترین خط حمله لیگ برتر در این فصل در اختیار فجرسپاسی بود. آنها تنها ۲۰ گل به ثمر رساندند. این رکورد پیش از این در اختیار داماش بود که در لیگ چهارم تنها ۱۷ گل به ثمر رساند.

* بهترین خط دفاعی: برترین خط دفاعی لیگ برتر در این فصل در اختیار پرسپولیس با ۱۵ گل خورده است. این رکورد پیش از این در اختیار استقلال در فصل پنجم با ۱۷ گل خورده بود.

* ضعیف‌ترین خط دفاعی: ضعیف‌ترین خط دفاعی لیگ برتر در این فصل در اختیار داماش با ۴۰ گل بود. این رکورد همچنان در اختیار شموشک نوشهر که در لیگ چهارم ۴۹ گل خورده بود باقی ماند.

* بهترین وضعیت تفاضل گل: پرسپولیس با تفاضل مثبت ۱۹ این رکورد را در لیگ به نام خود ثبت کرد. هرچند شاگردان دایی در این فصل نتوانستند رکورد استقلال در لیگ پنجم را بشکنند. استقلال در آن فصل با تفاضل مثبت ۲۷ رکوردی خاص را در این زمینه به جای گذاشت.

* بدترین تفاضل گل: مس کرمان با منفی ۱۵ ضعیف‌ترین تفاضل گل لیگ برتر را ثبت کرد البته آنها نتوانستند در رکورد داماش در لیگ چهارم خللی ایجاد کنند. این تیم گیلانی در آن فصل با ثبت تفاضل منفی ۲۸ رکوردی دست نیافتنی را ثبت کرد.

* آقای گل: ضعیف‌ترین گل زده در لیگ برتر در این فصل رقم خورد. کریم انصاری فرد با ۱۴ گل زده این عنوان را بدست آورد و این درحالیست که بدترین تعداد گل زده برای آقای گل‌های لیگ برترهای ۱۶ تیمی، در لیگ ششم با ۱۷ گل زده توسط رجب زاده و اولروم ثبت شده بود.

* بیشترین تغییرات مربیگری: مس کرمان با آوردن چهار مربی در این فصل، بالاترین تعداد تغییرات در کادرفنی‌اش را داشت. مجتبی تقوی، محمود یاوری، پرویز مظلومی و لوکا بوناچیچ مربیان این تیم در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر بودند. نکته جالب آنجاست که سال گذشته نفت آبادان با آوردن چهار مربی با نام های کاستا، کاسیمیرو، فیروزی و سالامات هم به سرنوشتی بهتر از مس کرمان دچار نشده بود.

* خشن‌ترین و جوانمردانه‌ترین تیم: ملوان بندر انزلی با ۵۲ کارت زرد و تراکتورسازی و فولاد با تنها گرفتن یک کارت قرمز جوانمردانه ترین فوتبال را به نمایش گذاشتند و از آن طرف راه آهن و داماش با ۶۸ کارت زرد و سپاهان و سایپا با ۶ اخراجی در این دوره از رقابت ها خشن ترین تیم ها بودند.

* رکورد گلهای زده: در این دوره از رقابتهای لیگ برتر در مجموع ۳۰ بازی ۴۹۳ بار توپ از خط دروازه‌ها گذشت که این رقم در سه لیگ دیگری که ۱۶ تیمه بودند به این ترتیب بود: لیگ چهارم ۵۴۵ گل، لیگ پنجم ۵۴۱ گل و در لیگ ششم ۵۶۰ گل.

* سایر ترینها و نکات جالب:

- از نکات جالب این دوره از لیگ این بود که هیچ یک از تیمهای لیگ یکی که به لیگ برتر آمده بودند سقوط نکردند.

- استقلال و سپاهان که اولی شش سال متوالی در لیگ قهرمانان آسیا حاضر بود و دومی که هشت سال متوالی در لیگ قهرمانان آسیا حاضر بود، در فصل بعدی این رقابت‌ها حاضر نیستند.

- بهترین خط حمله لیگ در فصل سیزدهم به ملوان اختصاص پیدا کرد. این تیم با وجود اینکه در رده هفتم جدول ایستاد اما با ۴۰ گل زده بیشترین گل زده فصل را ثبت کرد.

- فجرسپاسی، تیمی که باید در پلی آف لیگ برتر رودروی برنده دیدار پیکان و سیاه‌جامگان قرار گیرد با به ثمر رساندن ۲۰ گل ضعیف‌ترین گل زده را در بین شانزده تیم لیگ برتری در اختیار داشت.

- ضعیف‌ترین آمار گل زده در هفته در این دوره از رقابتهای لیگ برتر رقم خورد. در هفته بیست و پنجم این دوره از رقابتها تنها ۶ گل زده شد که در ادوار لیگ برتر بی سابقه بود.


برچسب‌ها: لیگ سیزدهم, فولاد خوزستان, استقلال تهران, پرسپولیس, نفت تهران

تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393 | 15:6 | نویسنده : حسینعلی کشته گر

برای پیروزی در مسابقه باید بیشتر از حریف خود امتیاز کسب کنید،بنابراین باید توپ را به داخلِ سبدِ تیمِ مقابل شوت كنيد.


هفته هفتم :  شوت (1)

هدف: آشنائی مقدماتی با مهارتِ شوتِ ثابت

مقدمه:

شاید شوت زدن یکی از شناخته شده ترین مهارتهای بسکتبال باشد چون تقریباً همۀ بازیکنان علاقمند به کسب امتیاز هستند. حتی افراد تازه کار هم به محض دریافت توپ خود بخود دریبل و یا شوت می زنند. بهمین دلیل لازم است که معلمان اجزاء شوت زدن را بخوبی شناخته به بازیکنان کمک کنند که این مهارت را بدرستی انجام دهند و با تمرین روشهای صحیح از شکل گیری عادات نادرست جلوگیری کنند.

اصول شوت زدن با یک دست:

----    آموزش تکنیک صحیح شوت زدن به دانش آموزان با قرار گرفتن در وضعیت با تعادل و آماده برای حرکت بعدی آغاز میشود. این وضعیت باید بمحض دریافت توپ و با قرار گرفتن رو به سبد ایجاد شود.

---- نیروی لازم جهت شوت کردنِ توپ بسمت سبد از این وضعیتِ بدن و پاها تأمین می شود.

---- چشمانِ دانش آموز باید در تمام مدت عمل شوت زدن نسبت به مرکز حلقه (ویا قسمت انتهائی حلقه که امکان تمرکز بر آن وجود دارد) متوجه بوده و هدف گیری کنند.

---- پایِ موافقِ دستِ شوت (پای راست برای دانش آموزِ راست دست) باید بسمت سبد و قدری جلوتر از پای دیگر قرار گیرد.

---- دستِ شوت باید بالاتر از چشمها و در زیر توپ قرار گیرد بصورتیکه دست از ناحیۀ مچ بطرف عقب خم شده باشد.

---- دستِ دیگر نیز باید در کنار توپ بصورتی قرار گرفته باشد که بدون اعمالِ هیچ فشار اضافه به نگهداری توپ کمک کند.

---- توپ تنها با انگشتان دست در تماس بوده و انگشتان نیز باید بطور طبیعی از یکدیگر فاصله داشته و باز باشند.

---- دستِ شوت باید با زاویه ای نزدیک 90 درجه از ناحیۀ آرنج خم شده و در زیر توپ قرار گیرد.

---- همچنین دستِ شوت باید از ناحیۀ شانه با زاویۀ 90 درجه از بدن فاصله گرفته باشد بصورتیکه آرنج به بیرون یا داخل از بدن حرکت نکرده و با دست و پای جلو در یک خط قرار گیرند.

---- همزمان با کشیده شدن پاها بسمت بالا، دستِ شوت نیز با باز شدن کامل مفصلِ آرنج در جهتِ مورد نظر کشیده می شود.

---- (ادامۀ حرکت) و ضربۀ مچِ دستِ شوت بسمت بیرون باعث می شودکه توپ پس از جدا شدن از انگشتان با چرخش بسمت  عقب بطرف سبد حرکت کند.

----    قوسِ مناسبِ توپ پس از رها شدن  امکان وارد شدن آن بداخل سبد را افزایش می دهد.

----  مسلماً در جریان مسابقه دانش آموزان شوتِ خود را از وضعیت توضیح داده شده آغاز نمی کنند بلکه عموماً باید پس از  دریافت پاس و یا قطع دریبل شوت بزنند.

----   دانش آموز باید دست و انگشتان خود را تا زمان رسیدن توپ به حلقه کشیده نگهدارد.

----    دستِ دیگر در بالاترین نقطه بدون اعمال هیچ نیرو یا فشار اضافه به توپ از آن جدا می شود.


گرم کردن: مدت 5 : تا 10 دقیقه

گروه بندی دانش آموزان : دانش آموزان را به گروه های 5 یا 6 نفره تقسیم کنید

وسایل و امکانات مورد نیاز: توپ بسکتبال سایز 5 يك عدد براي هر گروه -

برای گرم کردن، دانش آموزان هر گروه در طول زمین با فواصل مساوی از یکدیگر قرار می گیرند.

- اولین دانش آموز با در اختیار داشتن توپ بسمت سایر دانش آموزان دریبل می زند و از بین آنان بصورت مارپیچ عبورمی کند و بهمین ترتیب با رسیدن به انتهای زمین به محل استقرار اولیۀ خود باز می گردد. )

- سپس توپ را با پاس مناسب به نفر بعدی پاس می دهد تا دانش آموز دوم نیز بهمین ترتیب عمل کنداین عمل تا آخرین دانش آموز تکرار می شود

- معلم می تواند برای دانش آموزانی که بطور ثابت ایستاده اند نیز حرکات کششی و یا حرکات عکس العملی نسبت به علامت های مختلفی که اعلام می شود طراحی کند.

- معلم باید برای انجام بازی محدودۀ خاصی تعیین کند و همچنین از اجرای صحیح قوانین بسکتبال مربوط به زمان در اختیار داشتن توپ، با اندکی اغماض، اطمینان حاصل کند.

تمرینات مدت : حدود 90 دقیقه

گروه بندی دانش آموزان: دانش آموزان را به گروه های 5 یا 6 نفره تقسیم کنید

وسایل و امکانات مورد نیاز: توپ بسکتبال سایز 5: حداقل 2 عدد برای هر گروه

/2 متر / سبد بسکتبال به ارتفاع 69

تمرین1:

• پس از نمایشِ هر یک از موارد توضیح داده شده در این بخش، با انتخاب 2 دانش آموز در هر گروه چگونگی انجام هر مهارت را به سئوال گذاشته و از سایرین بخواهید تا اشکالات احتمالی را مشاهده و بیان کنند. سپس با اختصاص زمان به سایر دانش آموزان، به آنان فرصت دهید تا انجام مهارت را تجربه کنند.

تمرین 2:

شوت به علامت روی دیوار:

دانش آموزانِ هر گروه با قرار گرفتن در مقابل دیوار و رعایت اصول شوت زدن با یک دست سعی می کنند توپ را از حالت سکون به سمتِ علامتِ مشخص شده روی دیوار شوت کنند.

---   سازماندهیِ نفرات بر اساس تعداد توپ موجود و تعدادِ نفراتِ هر گروه توسط معلم صورت گیرد

---    در ساده ترین حالت نفرات هر گروه می توانند این تمرین را با یک توپ و در یک صف به نوبت انجام دهند.

تمرین 3:

• شوت به علامت روی دیوار (با پاس و دریبل) هر یک از دانش آموزان با دریافت پاس از هم تیمی خود ودریبل زدن به محل مناسب، توقف کرده و به علامت روی دیوار شوت می زند.

تمرین: 4

• شوت زدن به سمت سبد: دانش آموزانِ هر گروه در برابر سبد بسکتبال صف کشیده ( 2 یا 3 گروه در مقابل هر سبد) و هر یک از دانش آموزان به سمت سبد شوت می زنند.

---    در صورت گل شدنِ هر شوت 2 امتیاز

---    در صورتِ برخوردِ شوت به حلقۀ بسکتبال 1 امتیاز،

• در صورت عدم برخورد به سبد صفر امتیاز برای گروه منظور می شود

• دانش آموزِ هر گروه باید به نوبت شوت خود را انجام دهد تا از برخورد توپها جلوگیری شود

• هر دانش آموزی که توپ را شوت می کند آنرا دریافت کرده و به نفر بعدی در صف پاس دهد

• فاصلۀ دانش آموزان از سبد توسط معلم تعیین شود. از انتخاب فواصل دور خودداری شود

• همچنین معلم می تواند این تمرین را از چند نقطه با فواصل متفاوت از سبد انجام دهد.

• هر گروهی که مجموعِ امتیازات تعین شده توسط معلم را کسب کند برنده اعلام شود هدف اصلی در هر حمله انجام بهترین نوع شوت است.


برچسب‌ها: آشنائی مقدماتی با مهارتِ شوتِ ثابت, مهارتهای بسکتبال, آموزش تکنیک صحیح شوت زدن در بسکتبال, سیستان ورزش, آموزش قوانین و مهارتهای بسکتبال

تاريخ : دوشنبه هجدهم فروردین 1393 | 8:9 | نویسنده : حسینعلی کشته گر

 
دریبل زدن مهارتی انفرادی است که باید بخوبی آموخته شود اما کمتر از آن استفاده شود.

 

هفته ششم : دریبل(2)

هدف : آشنائی مقدماتی با مهارت دریبل در بسکتبال  (در حالت حرکت)

مقدمه:

پس از اینکه بازیکنان با اصول و نحوۀ دریبل زدن در حالت ساکن آشنا شدند، امکانِ معرفیِ

انواعِ متداولِ این مهارت در حال حرکت نیز فراهم میشود.

 در این مرحله نیز دانش آموزان باید بطور پیوسته اصول و قوانین اصلی این مهارت را نیز در

نظر داشته باشند.


انواع دریبل در حال حركت:

بعضی از انواع متداول دریبل در حال حرکت بشرح زیر می
باشند:

 دریبل کنترلی در حال حرکت (دریبل قدرتی) :

این نوع دریبل که نوع پیشرفته تری از دریبل کنترلی است با حرکت پاها همراه می شود بصورتیکه همچنان از توپ حفاظت شود. در این نوع دریبل، دانش آموز با گام برداشتن توسط پای جلو و به تبعیت از آن، گامِ پایِ عقب، در جهت مورد نظر حرکت می کند.

دریبل بلند (سرعتی) :

برای انجام دریبلِ بلند و در حالِ دویدن، دانش آموز باید توپ را بسمتِ بیرون و جلو دریبل زده و بدنبالِ آن بدود. در این حالت توپ باید در ارتفاع بالاتر، حدود ارتفاع کمر یا قدری بالاتر دریبل زده شود.هر چه سرعت بازیکن بالاتر باشد باید دریبل بیرون تر و بالاتر باشد.

دریبل با تغییر سرعت : 

دریبلِ تغییرِ سرعت یا مکث در دریبل، با تغییر سرعت در دریبلِ قدرتی انجام می شود تا مدافع تصور کند که بازیکن دریبل زن در حال توقف یا تغییر مسیر است. دانش آموز در حال حرکت باید با کاهش سرعت و یا مکث، در ذهن مدافع تردید ایجاد کند و بر اساسِ عکس العملِ مدافع و تغییر سرعت ( و احتمالاً تغییر مسیر ) از او عبور کند.در انجام این مهارت دانش آموز همچنین می تواند با صاف کردن شانه ها و بالاتنۀ خود به حالت عمودی  و انجام یک دریبلِ آرام پیش از افزایش سرعت این مهارت را انجام دهند. در تمام مراحل اجرای این مهارت لازم است پا از محل زانوان خمیده بوده، سر و چانه بالا باشد.

دریبل با تعویض دست در جلوی بدن (در حال حرکت):

تعویض دست در مقابل مدافع باید زمانی صورت گیرد که مسیر بازیکن دریبل زن توسط مدافع بسته شده است. در اینصورت بازیکنِ صاحبِ توپ با کوتاه کردن دریبل، درحالتی که روی پای خود نشسته، بسرعت توپ را در جلوی بدن خود بزمین زده و دست دریبل خود را عوض می کند. بهتر است دانش آموز پیش از اینکه مدافع به او کاملاً نزدیک شود تعویض دستِ دریبل را انجام دهدپس از تعویض دست، دانش آموز با حرکتی انفجاری مسیر خود را تغییر داده و از مدافع عبور می کند.

 

گرم کردن

مدت 5         : تا 10 دقیقه

گروه بندی دانش آموزان     : دانش آموزان را به گروه های 5 یا 6 نفره تقسیم کنید

-    برای گرم کردن، پس از گروه بندیِ دانش آموزان از بازی ساده و آشنایِ "گرگم به هوا" با توپ استفاده شود که در آن دانش آموزی که بعنوان گرگ تعیین می شود می تواند همۀ بازیکنان هم گروهی بجز بازیکنی که در حال دریبل زدن بصورت ساکن است را بزند. بنابراین سایرین باید سعی کنند توپ را به بازیکنی که در خطر است و تحت تعقیبِ گرگ قرار دارد پاس دهند تا او نیز پس از توقف شروع به دریبل زدن در حالت سکون کند.

-       مربی باید برای انجام بازی محدودۀ خاصی تعیین کند و همچنین از اجرای صحیح قوانین بسکتبال مربوط به زمان در اختیار داشتن توپ، با اندکی اغماض، اطمینان حاصل کند.

تمرینات


مدت        : حدود 10 دقیقه

گروه بندی دانش آموزان    : دانش آموزان را به گروه های 5 یا 6 نفره تقسیم کنید

وسایل و امکانات مورد نیاز:       توپ بسکتبال سایز 5: حداقل 2 عدد برای هر گروه

تمرین 1 :

پس از نمایشِ هر یک از موارد توضیح داده شده در این بخش، با انتخاب 2 دانش آموز در هر گروه چگونگی انجام هر مهارت را به سئوال گذاشته و از سایرین بخواهید تا اشکالات احتمالی را مشاهده و بیان کنند. سپس با اختصاص زمان به سایر دانش آموزان، به آنان فرصت دهید تا انجام مهارت را تجربه کنند.

 

تمرین  2 :

تمرین دایره ای با توپ: در این تمرین دانش آموزانِ هر گروه بدور یک بازیکن میانی دایره ای تشکیل می دهند. تعدادی از دانش آموزان دارای توپ و تعدادی نیز بدون توپ هستند. دانش آموزانِ پیرامونی تلاش می کنند که جایِ خود را با یکدیگر عوض کنند و دانش آموزی که در مرکز قرار دارد سعی می کند که جایِ آنان را اشغال کند. در اینصورت هر دانش آموزی که بدونِ جای تعیین شده در پیرامون دایره قرار می گیرد باید در مرکزِ دایره قرار گیرد. مربی باید محل مناسبِ استقرار برای دانش آموزان پیرامونی و مرکزی را با علامت روی زمین مشخص کند.مربی باید زمان خاصی را برای انجام بازی تعیین کند.

 

تمرین 3 :

با تعیین محلهای محدوده های مختلف روی زمین، دانش آموزانِ هر گروه به فواصل 2 یا 3 متری از یکدیگردر هر محدوده یکی از انواع دریبل را انجام می دهند.مانند تمرین فوق، هر دانش آموز با رسیدن به آغاز هر محدوده، با انجام یکی از انواع دریبلِ در حالِ سکون برای حداکثر 5 ثانیه توقف کرده و سپس وارد محدودۀ مربوط به یکی از انواع دریبل می شود.

تمرین 4 :
·         تمرین 3 نفره با 2 توپ: دانش آموزان در گروه های 3 نفره با دو توپ، ضمن پاس دادن به نفر میانی: بسمت نیمۀ زمین دویده و به خط انتهائی باز می گردند. بسمت خط انتهائی دیگر می دوند.
·         زمانیکه دانش آموز میانی توپ را از یک سمت دریافت کرده و به همان سمت پاس می دهد دانش آموزِ سمتِ دیگر با یکی از انواع دریبل که مربی تعیین کرده حرکت می کند تا زمان مناسب برای پاس دادن به دانش آموز میانی فرا رسد.
تمرین 5 :
·     شیرینکاری : هر گروه از دانش آموزان می توانند با معرفیِ نمایندگانِ خود یک حرکتِ پیشرفته مربوط به مهارت دریبل در حال حرکت، مانند دریبل زدن با دو توپ و غیره را نمایش دهند.ّ
 

برچسب‌ها: دریبل در بسکتبال, آموزش قوانین و مهارتهای بسکتبال

تاريخ : پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393 | 11:54 | نویسنده : حسینعلی کشته گر

فاطمه اكتفا به نامش نكنيد

نشناخته توصيف مقامش نكنيد

هر كس که در او محبت زهرا نيست

علامه اگر هست سلامش نكنيد

 

.......................................................................

 

بر حاشيه‌ي برگ شقايق بنويسيد

گل ، تاب فشار در و ديوار ندارد

 

..................................................................

 

پيمبري كه عمري غم خوار امتش بود

روي كبود زهرا (س) اجر نبوتش بود ؟!


................................................................

 

دل از غم فاطمه توان دارد ، نه

و ز تربتِ او كسي نشان دارد ، نه

آن تربتِ گمگشته به بَر ، زوّاري

جز مهدي صاحب الزمان دارد ، نه

 

...................................................................

 

حضرت محمد (ص) مي فرمايند : فاطمه پاره تن من است . هركه او را بيازارد ، مرا آزرده خاطركرده

و هر كه او را شاد كند ، مرا نيز خوشحال نموده است .

 

...................................................................

 

در بين آن ديوار و در اي فدايي حيدر

دادي تو شش ماهه پسر بهر ياري حيدر 
برچسب‌ها: شهادت حضرت فاطمه س, سیستان ورزش, زهرا س

تاريخ : چهارشنبه سیزدهم فروردین 1393 | 1:16 | نویسنده : حسینعلی کشته گر

امیدوارم با جمع کردن هفت سین نوروزی ،

قرآنش نگهدارتان ،

آینه اش روشنایی زندگی تان ،

سکه اش برکت عمرتان

سبزی اش طراوت و شادابی دلتان

ماهی اش شوق ادامه زندگی تان را به شما هدیه دهد.

سیزده بدر مبارک

ایام بد بدر.


برچسب‌ها: سیزده بدر مبارک, ایام بد بدر, سیستان ورزش

تاريخ : شنبه دوم فروردین 1393 | 2:32 | نویسنده : حسینعلی کشته گر

بهار بستر مهر است و

دفتر معرفت ،

قصه هستی است و تجدید حیاط

حکایت وابستگیها و فراموشی خستگیها.

بهار با تمام رموز بر شما مبارک.

شعر درباره نوروز از سعدی شیرازی:

برآمد باد صبح و بوی نوروز                  به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال          همایون بادت این روز و همه روز

 ****************** 

خیام نیشابوری:
بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است
بر طرف چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه بگویی خوش نیست
خوش باش ومگو ز دی که امروزخوش است

 ****************** 

شعر درباره نوروز از حافظ شیرازی:
ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی           از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی     به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

  ******************

شعری از نظامی گنجوی درباره بهار
بهاری داری از وی بر خور امروز          که هر فصلی نخواهد بود نوروز
گلی کو ، را نبوید ، آدمی زاد            چو هنگام خزان آید برد ، باد

 ******************

شعری زیبا درباره بهار از مولوی:
ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی
چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدی
خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی
همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی

 

 ******************

از استاد سخن سعدی شیرازی:
برخیز که می‌رود زمستان
بگشای در سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان
وین پرده بگوی تا به یک بار
زحمت ببرد ز پیش ایوان
برخیز که باد صبح نوروز
در باغچه می‌کند گل افشان
خاموشی بلبلان مشتاق
در موسم گل ندارد امکان
آواز دهل نهان نماند
در زیر گلیم عشق پنهان
بوی گل بامداد نوروز
و آواز خوش هزاردستان
بس جامه فروختست و دستار
بس خانه که سوختست و دکان
ما را سر دوست بر کنارست
آنک سر دشمنان و سندان
چشمی که به دوست برکند دوست
بر هم ننهد ز تیرباران
سعدی چو به میوه می‌رسد دست
سهلست جفای بوستانبان

 ****************** 

شعری از نظامی گنجوی درباره بهار
بهاری داری از وی بر خور امروز   ****   که هر فصلی نخواهد بود نوروز
گلی کو ، را نبوید ، آدمی زاد   *****    چو هنگام خزان آید برد ، باد


برچسب‌ها: بهار, سال نو مبارک

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 | 2:16 | نویسنده : حسینعلی کشته گر

رده بندی پایانی 10 تیم کشتی جهانی آمریکا

تیم کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران با قدرت تمام و با نتیجه 6 بر 2 توانست در فینال بر تیم مدعی روسیه پیروز شود و بر سکوی قهرمانی این دوره از مسابقات بایستد و تیم روسیه هم در جایگاه دومی قرار گرفت.

تیم کشتی آزاد آمریکا با غلبه بر تیم اکراین توانست بر سکوی سوم جهان قرار گیرد و در کنار ایران روی سکوی قهرمانی بایستد.

تیم‌های مغولستان، هند، ترکیه و ژاپن در رده‌های پنجم تا هشتم جام جهانی کشتی آزاد آمریکا قرار گرفتند.

در روز پایانی رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد که در آمریکا برگزار می‌شود، تیم‌های سوم تا پنجم دو گروه به مصاف هم رفتند تا تیم‌های پنجم تا دهم مشخص شوند.

مغولستان هند را 5 بر 3 شکست داد و به مقام پنجم رسید. ترکیه و ژاپن که در گروه خود چهارم شده بودند، مقابل هم صف آرایی کردند که ترکیه 6-2 حریف آسیایی خود را از پیش رو برداشت و در مکان هفتم قرار گرفت.

تیم‌های گرجستان و ارمنستان نیز برای کسب عنوان نهمی دیدار کردند که حاصل کار تساوی 4 - 4 بود، اما گرجستان به دلیل امتیاز مثبت بیشتر به مقام نهم رسید.

رده‌بندی پایانی جام جهانی کشتی آزاد

اول: ایران

دوم:روسیه

سوم: آمریکا

چهارم:اوکراین

پنجم:‌ مغولستان

ششم: هند

هفتم: ترکیه

هشتم: ژاپن

نهم: گرجستان

دهم: ارمنستان

پس از این پیروزی و قهرمانی ایران در آمریکا رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور و دیگر بزرگان کشور به مربیان و کشتی گیران ایرانی این افتخار آفرینی را تبریک گفتند.


برچسب‌ها: پیروزی و قهرمانی ایران در آمریکا, کشتی جام جهانی آمریکا, رهبر انقلاب, رده بندی 10 تیم برتر کشتی جهانی آمریکا

تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 | 0:36 | نویسنده : حسینعلی کشته گر

بسم الله الرحمن الرحیم

مسابقات فوتسال دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه اول شهرستان زابل از تاریخ  18 / 12 / 92 لغایت 25 / 12 / 92    در سالن شهید جمالزهی شهرستان زابل (در دو نوبت صبح و عصر ) برگزار گردید و در پایان نتایج ذیل حاصل گردید.

در مقطع متوسطه اول ( راهنمایی ) :

1.راهنمایی شهید هاشمی مقام اول

2.راهنمایی شهید بهشتی مقام دوم

3.راهنمایی علامه حلی و بختیاری مقام سوم (مشترک)

 

در مقطع ابتدایی :

1.دبستان اسماعیل میر مقام اول

2.دبستان سلوکی مقام دوم

3.دبستان امام جعفر صادق(ع) و سرابندی  مقام سوم (مشترک)

از زحمات مربیان عزیز و داورانی که از شروع مسابقات در زمین چمن ( فوتبال متوسطه 2 ) تا پایان مسابقات فوتسال مقطع ابتدایی و راهنمایی در سالن شهید جمالزهی با صبر و بردباری همراه و یاور ما در برگزاری مسابقات بودند کمال تشکر و قدر دانی را داریم.

داوران آقایان : سید جواد هاشمی – محمد ظفری ژاله – عیسی روئین تن – قاسم خدری – ناصر حق پناه – جواد آذره – محمدرضا محمدی – مهرداد شهرکی

کمیته فنی مسابقات :  میرعلم میرکمالی و حسینعلی کشته گر


برچسب‌ها: مسابقات فوتسال دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه ا, فوتبال زابل, فوتسال زابل, مدارس ابتدایی و راهنمایی زابل, سیستان ورزش

تاريخ : یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 | 17:21 | نویسنده : حسینعلی کشته گر
قابل توجه همکاران تربیت بدنی
منابع آزمون تربیت بدنی 
ساعت امتحان 17 تا 19 روز یکشنبه 25 / 12 / 92
آموزش و استاندارد سازی
  منابع رقابت های علمی -تخصصی معلمین تربیت بدنی کشور فايلها
90.rar 25.22 MB
91-1.rar 11.58 MB
91-2.rar 19.47 MB
91-3.rar 17.58 MB
92.rar 19.43 MB
دستورالعمل رقابتهاي علمي و تخصصي 93-92.pdf 3MB

برچسب‌ها: منابع آزمون تربیت بدنی

  • آریس دی ال
  • حامل